بسم الله الرحمن الرحیم

رعایت نکردن قوانین

تمام شدن پهنا باند

پرداخت نکردن هزینه